Colau va adjudicar 13 milions per a oficines de “regeneració urbana” just abans de començar la campanya

Ada Colau se’n va, però la seva tasca queda. L’equip de Colau va deixar lligada la creació d’una xarxa d’oficines tècniques de desplegament del Programa de Regeneració Urbana que haurà d’assumir el nou alcalde,  Jaume Collboni. Es tracta d´una “estratègia global, unitària i multidisciplinària d´actuacions que afecten tant edificis com teixits urbans” i que tracten de pal·liar situacions d´insuficiència o degradació d’edificacions. Els principals punts on s’aplicarà el programa són La Pau, Trinitat Vella, Canyelles, Besòs i Maresme, Can Peguera i Jardins Massana. En tots ells s’han d’obrir oficines per desenvolupar actuacions de regeneració urbana. Collboni s’ho ha trobat tot fet. I més que lligat: uns dies abans de començar la campanya electoral de les municipals, els contractes van ser adjudicats a sis empreses .

L’Institut Municipal d’Urbanisme, sota la presidència de la tinenta d’alcalde Janet Sanz, és la institució que ha triat els emplaçaments i ha contractat les empreses per a aquestes oficines. Tot porta el segell dels comuns“Per prestar un servei proper a la ciutadania, al marge de l’equip de gestió centralitzada de regeneració urbana s’obriran oficines territorials per a cadascun d’aquests àmbits amb l´esperit de finestreta única”, diuen els informes interns d´Urbanisme. El plec de les clàusules administratives detalla que el valor estimat del contracte és de 10.987.347,60 euros, als quals cal afegir l’IVA, cosa que  totalitza gairebé 13,3 milions d’euros.

SOLUCIONS URBANÍSTIQUES

Què és la regeneració urbana? Es tracta d’arreglar els espais públics o edificis “quan hi hagi situacions d’insuficiència o degradació dels requisits bàsics de funcionalitat, seguretat i habitabilitat de les edificacions”. Els informes municipals expliquen que “l’Ajuntament de Barcelona vol aconseguir un desenvolupament urbà que transcendeixi les consideracions habituals de la rehabilitació integral (millores en habitabilitat, accessibilitat i eficiència energètica) i donar solucions específiques per promoure la inclusió, l’ús eficient dels recursos, la mitigació i l’adaptació del canvi climàtic i la resiliència, i per això a través de l’Oficina Tècnica objecte d’aquest contracte es vol impulsar el desplegament del Programa de Regeneració Urbana”.

Els eixos estratègics d’aquest pla són cinc: millorar la qualitat del medi urbà, afavorir l’ús eficient dels recursos, garantir la cohesió i el benestar social, promoure la diversitat funcional i social i reforçar la integració i “l’equilibri territorial”. L’Institut d’Urbanisme treballa amb aquests paràmetres impulsant actuacions de regeneració urbana “destacant com a projectes motor aquells que afectin les actuacions a l’espai públic i en la rehabilitació d’edificis, treballant alhora de forma transversal amb altres àrees municipals que permetin definir actuacions conjuntes de regeneració urbana”.

UN EXDIPUTAT A LA COOPERATIVA

Les primeres partides ja estan adjudicades: més de 3,9 milions d’euros per a sis lots a executar durant els propers  24 mesos. En aquesta primera etapa, la cooperativa Ètic Habitat es va endur el lot 1, per una suma de 603.475 euros. Aquesta entitat està vinculada a David Companyon, que havia estat diputat dels comuns. Segons les clàusules d’aquest lot, el que ha de fer l’empresa és “dinamitzar les comunitats de veïns establint un marc de confiança que permeti gestionar i resoldre els conflictes propis i assolir una sostenibilitat social i econòmica”. La cooperativa serà l’encarregada d’interactuar activament amb els presidents i participar en les reunions de comunitats per establir rutines de gestió de conflictes, mediació, seguiment dels aspectes propis de les comunitats de veïns i, si escau, aixecar actes”. Una altra de les seves comeses és “recollir demandes i necessitats en matèria de regeneració urbana i inclusió social”.

El lot 2 li va arribar a SM Sistemes Mediambientals, per una suma de  550.191 euros. És el lot qualificat sota l’epígraf ‘Informació’ i la comesa és “informar les comunitats veïnals dels entorns Residencials de Rehabilitació Programada (ERPP) sobre el potencial actual de regeneració urbana i recollir la informació que se’n derivi. Aquesta informació es pot fer porta a porta o directament a les mateixes oficines territorials que s’obriran. Aquesta companyia ha treballat per a l’Ajuntament de Barcelona en la formació de promotors de sostenibilitat, en accions formatives i control d’espais verds, en campanyes de recollida selectiva d’escombraries o bé en el control de qualitat de la fracció orgànica.

El lot 3 és el de l’epígraf de ‘Gestió’, adjudicat també a SM Sistemes Mediambientals per 374.688 euros. La tasca a desenvolupar és la de la “introducció de dades i tractament documental dels diferents expedients gestionats pel Departament de Regeneració Urbana, ocupant-se de tota la gestió administrativa.

EL LOT MÉS ONERÓS

El lot 4 és el més complex, ja que n’és el tècnic. Va ser adjudicat a la UTE formada per OUJA Gestió del Territori i Urbanisme i per Enginyeria de l’Edificació i Project Management. Aquest contracte s’eleva a 1.582.947 euros  només per als propers dos anys. La comesa de les empreses adjudicatàries és controlar les obres de regeneració urbana que se’ls assignin fent visites a peu d’obra, elaborar informes tècnics, portar el control econòmic de les factures i certificacions, vigilar la “integració i adequació de la tecnologia BIIM i GIS ” (la BIM és el Building Information Modeling i el GIS és el Sistema d’Informació Geogràfica), assessorar en matèria d’eficiència energètica (entre altres coses, estudiar possibilitats energètiques) o donar suport a la redacció de projectes i estudis de regeneració.

El lot cinc, jurídic, se’l va endur la multinacional  NTT Data Spain BPO, per una suma de  529.878 euros. La tasca de l’empresa és la redacció de la documentació dels projectes, l’emissió d’informes interpretatius sobre conceptes jurídics en matèria de contractació pública, la redacció de convenis que es puguin sol·licitar, l’anàlisi registral i cadastral dels immobles i el suport en temes d´arrendament de béns immobles i de gestió de comunitats de veïns. També entra dins de la seva competència la supervisió de tots els contractes amb transcendència tributària, la supervisió de les obligacions fiscals i la planificació i el seguiment fiscal i tributària de cadascuna de les actuacions.

UN EXALT CÀRREC A PRIMERA LÍNIA

Per acabar, el lot 6 és el de la coordinació. Va ser adjudicat a la firma Estratègia Momentumco per  295.087 euros. Ha de vetllar per la coordinació i la interlocució entre el cap del Departament i els responsables de les seccions, facilitar les reunions periòdiques, assessorar en la millora dels processos de regeneració urbana i suport en la implementació i en la millora contínua del model de governança de tot el Departament. Aquesta empresa està liderada per Xavier Estivill, un enginyer industrial que havia tingut diversos càrrecs a la Generalitat de Catalunya (als anys 80), a la Universitat de Barcelona, ​​a l’Ajuntament barceloní i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Tots els contractes podran ser prorrogats per dos anys més. Però a les clàusules també es preveuen dues partides afegides que poden encarir el preu final: una és de gairebé 2 milions d’euros  per modificacions sobrevingudes i una altra és de gairebé 1,5 milions d’euros  per “altres conceptes”. A cadascun dels lots, les quantitats depenen de la suma total de la tasca assignada, encara que només les modificacions sobrevingudes representen el 20% del valor del contracte inicial. Tot i que el tema de les oficines territorials va començar a gestar-se a principis de la tardor passada, l’adjudicació dels contractes es va materialitzar el 2 de maig passat, poc després d’una setmana de començar la campanya electoral.

L'escenari econòmic actual, afavoreix o perjudica electoralment a Sánchez?

Mira els resultats

Loading ... Loading ...

Print Friendly, PDF & Email

Entrades relacionades

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Fill out this field
Fill out this field
Introduïu una adreça electrònica vàlida.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.